Strona głównaOgłoszenia OdpowiedzialnejWiara i ŚwiatłoGaleriaStatutLogo RuchuSprawozdaniaKontakt

Przekaż 1% podatku
na Stowarzyszenie Radość Życia działające w imieniu osób niepełnosprawnych.

KRS: 0000296536

 

 S T A T U T

 

Stowarzyszenia "RADOŚĆ ŻYCIA " działającego w imieniu

osób z upośledzeniami intelektualnymi i fizycznym.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

§ 1

Stowarzyszenie " Radość Życia" wspiera osoby Niepełnosprawne Intelektualnie i fizycznie oraz ich rodziny i przyjaciół.

§ 2

1./ Stowarzyszenie "RADOŚĆ ŻYCIA" działa na podstawie 9 i 12 ustawy z dn.7.06.1989

o stowarzyszeniach/Dz. Urz. nr, 20 poz. 104 z póżzmDz, Urz. nr. 14 poz. 86 1990 /oraz

z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2./ Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony

Art. 2

§ 1

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

                                                                                Art.  3

1./  Stowarzyszenie może używać znaku i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych

 2./     Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo pomorskie.

  3./    Siedzibą Stowarzyszenia jest - miasto Władysławowo.

 4./   Stowarzyszenie  może  współdziałać  i być członkiem   krajowych i zagranicznych  organizacji

         O profilu zbliżonym do zainteresowań  Stowarzyszenia.

 

Art. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego z którego dochody przeznaczone są na działalność Stowarzyszenia.:

a./ działalność nieodpłatna:

-  86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana .

-  88.10.Z  - pomoc społeczna bez zakwaterowania  dla osób w podeszłym  wieku,  i osób      

                     niepełnosprawnych.

-   93.19.Z -  pozostała  działalność  związana z sportem.

-   93.29.Z  - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

-   94.99.Z  - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

b/ działalność odpłatna obejmuje:

-  93.29.Z -  pozostała działalność rozrywkowa i  rekreacyjna                                                       

 - 94.99.Z -  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie  indziej niesklasyfikowana.                                                    

 86.90.E -   pozostała działalność  w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana.

-  93.19.Z  -  pozostała  działalność związana ze sportem,

-  88.99.Z  -   pozostała  pomoc społeczna bez zakwaterowania  gdzie indziej  niesklasyfikowana.

-  88.10.Z  -   pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  i osób

                       niepełnosprawnych.

  

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIA.ŁANIA

Art. 5

Celem Stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi

niepełnosprawnych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

1./ Tworzenie więzi przyjaźni osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie z ich przyjaciółmi paszczakami.

2./ Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz inspirowanie i działań na ich rzecz.

3./ Pomoc w odnalezieniu im godnego miejsca w kościołach oraz w społeczeństwie.

4./ Pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu życiowych trudności.

5./ Organizowanie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Art.  6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1./ Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie i ich rodzin w realizacji ich celów życiowych.

2./ Popularyzowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w środowisku, którego celem jest likwidacja barier psychologicznych otoczenia.

3./Ułatwienie nawiązywania kontaktów z różnymi grupami społecznymi.

4./ Organizowanie obozów rehabilitacyjnych ,wycieczek i pielgrzymek , akcji kulturalnych  ,festynów

     sportowych służących wspieraniu  osób  niepełnosprawnych.

5./ Organizowanie szkoleń służących przekazywaniu wiedzy i umiejętności, aby we właściwy sposób współżyć z osobąniepełnosprawną .

6./  Wspieranie różnych form aktywnośći  między innymi : kulturalnej i sportowej  osób  niepełnosprawnych.

7./ Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia .

8./ Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.

9./ Działalność w części dotyczącej pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą .

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ honorowych

3/ wspierających

2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, przy czym osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia .

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia .

6. Honorowy członek zwolniony jest z opłacania składek.

7 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą służyć głosem doradczym.

8. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa :

1/ udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

2/ czynne i bierne prawo wyborcze.

9. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1/ realizowanie celów Stowarzyszenia,

2/ przestrzeganie Statutu oraz stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ płacenie składki członkowskiej,

10. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi,

2/ skreślenia z listy członków na skutek rażącego naruszenia Statutu,

 

3/ na skutek zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania,

4/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,.

11. Członkom skreślonym przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania uchwały.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 8

Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie

2/ Zarząd Stowarzyszenia

3/ Komisja Rewizyjna

Art. 9

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

                                                                           Art.  10.

 1./   Walne  zebranie  członków jest najwyższą władzą, jest  zwoływane  w  trybie  zwyczajnym i  nadzwyczajnym.

  2./  O miejscu i terminie porządku obrad  Walnego  Zebrania  Członków , Zarząd   zawiadamia Członków  na 14 dni przed terminem.

  3. /  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności 50% członków I terminie zwykłą większością głosów ,II terminie, po 30 minutach od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

                    1/  ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

                    2 / uchwalenie statutu i jego zmian,

                    3 / wybór zarządu i komisji rewizyjnej,

                    4/  uchwalenie wysokości składek,

                    5/  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

                    6./ Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd 1 raz w roku.

 

Art. 11

  1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest :

  1/      na podstawie uchwały Zarządu,

  2/       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3/       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków,

  2.    Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od dnia

            Otrzymania  wniosków.

Art. 12

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 - 5 osób prezes , wiceprezes , sekretarz, skarbnik i członek

          Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach. .

2.     Zarząd wybierany jest w sposób tajny  lub  jawny.

 

Art. 13

1. Do kompetencji Zarządu należy:

    a/ / kierowanie działalnością   Stowarzyszenia  ,oraz zarządzaniem majątkiem i funduszami   Stowarzyszenia,

     b/    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

     c/    składanie sprawozdań z działalności,

     d/     współpraca z innymi stowarzyszeniami,

      e/      przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,

      f/         zwołanie Walnego Zgromadzenia.

2. Zebrania Zarządu zwoływane są przez jego prezesa w miarę potrzeby nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące.

         3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy Obecności   co najmniej połowy ogólnej liczby  członków. W razie  równości głosów decyduje  głos  przewodniczącego posiedzenia.                                                                             

 

                                                                       Art.14

§ 1

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w sposób tajny. lub jawny.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, przewodniczący, wice-przewodniczącego i sekretarza. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

3. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego działalnością.

4. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu i nie podlega w zakresie swoich czynności kontrolnych Zarządowi.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 2

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Stowarzyszeniu

2. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pracownikiem etatowym Stowarzyszenia.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana za przestępstwo z winy umyślnej .

 

                               

 

§   3

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 4.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.   Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.     Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków Stowarzyszenia  

3.     Składanie Walnemu Zebraniu   sprawozdań   ze swej   działalności oraz zgłaszanie  wniosków          

        o  udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi.  

4.     Zwołanie   Walnego  Zebrania. 

§ 5

Posiedzenia Komisji  Rewizyjnej      odbywają się w miarę potrzeby ,co najmniej 1 raz w roku.

§ 6

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością . głosów , przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

Art. 15

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu następuje w drodze kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru..

 

Art. 16

                                  MAJĄTEK      STOWARZYSZENIA.

1./      Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze:

 2./      Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

           -    składki  członkowskie,

            -   wpływy  ze zbiórek ,                .

            -   darowizny ,zapisy i spadki,

             dotacje rządowe i samorządowe,

            -    dochody z majątku Stowarzyszenia ,

             -   inne wpływy,

             -   subwencje, granty, kontrakty i środki z funduszy publicznych,

             -. wpływy z programów publicznych,

             -. dochody z własnej działalności,

              - dotacje otrzymane z zagranicy ,

              - dochody z odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ,

     3./        Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

                                                                  

Art. 17

Zarząd Stowarzyszenia określa zasady gospodarki finansowej . Środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia..

§  1

Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na konto.

§  2

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  3

Zabrania się Organizacji Pożytku Publicznego o których mowa w art,3 ust,3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ;

A/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej " osobami bliskimi".

B/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub praco wyników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

C/ wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich ,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celi organizacji albo podmiotu, o których mowa w art. 3, ust.3.

D/ zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Art. 18

§ 1

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych podpisują w imieniu Zarządu  prezes                i  1 członek Zarządu.                                                                                                                                                                                                                

§ 2

Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisuje jedna z osób wymienionych w § 1 lub inna osoba  upoważniona   przez   Zarząd   oraz   księgowy   Stowarzyszenia..

 

art. 19

W razie podjęcia przez Walne  Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie  Członków powoła   Komisję Likwidacyjną oraz zdecyduje o majątku Stowarzyszenia, który może  zostać przekazany innemu podmiotowi prawa, wyłącznie na cel zgodny z pierwotnym znaczeniem.

 

Art. 20

Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.

 

 

 

Władysławowo dnia 08.10.2009r.

 

 


© 2022 Wspólnota "Wiara i Światło"